Prawo zamówień publicznych

Prawo zamówień publicznych

Z dniem 1 stycznia 2021 roku weszła nowa ustawa o Prawie Zamówień Publicznych. Wraz z Anitą Elżanowską byłą wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych opracowaliśmy jedno z najlepszych szkoleń e-learningowych z zakresu ustawy PZP. Całość podzielona jest na wygodne moduły i lekcje, do których można wracać w każdym dowolnym momencie.

Najważniejsze informacje:

 • W szkoleniu porównujemy stare i nowe przepisy prawa zamówień publicznych.
 • Całość napisana jest przystępnym językiem.
 • Szkolenie z zamówień publicznych można realizować w dowolnym czasie i miejscu z dostępem do Internetu, w tym także na tabletach.
 • Dajemy dziesiątki przykładów i interpretacji.

Naszym celem jest skuteczne przygotowanie pracowników jednostek odpowiedzialnych za Zamówienia Publiczne, jak i innych osób, dla których ta wiedza jest niezbędna w codziennej pracy.

Agenda Szkolenia:

 1. Moduł I
  • Cele nowej regulacji i systematyka nowej ustawy PZP
  • Definicje i zasady
  • Polityka zakupowa państwa
  • Zamówienia mieszane
  • Zamawiający (kierownik Zamawiającego, komisja przetargowa itd.)
  • Komunikacja w postępowaniu
  • Progi
  • Najważniejsze wyłączenia
  • Plan postępowań
  • Szacowanie wartości zamówienia
  • Wykonawcy
  • Dokumentowanie przebiegu postępowania
 2. Moduł II
  • Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne
  • przygotowanie postępowania
  • przygotowanie postępowania kwalifikacja podmiotowa (w tym dokumenty podmiotowe) tryby
  • tryby
  • składanie ofert
  • ocena ofert (w tym dokumenty przedmiotowe)
  • wybór oferty najkorzystniejszej
  • zakończenie postępowania
  • Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne:
  • przygotowanie postępowania
  • przygotowanie postępowania kwalifikacja podmiotowa (w tym dokumenty podmiotowe)
  • tryby
  • składanie ofert
  • ocena ofert (w tym dokumenty przedmiotowe)
  • wybór oferty najkorzystniejszej
  • zakończenie postępowania
 3. Moduł III
  • Szczególne instrumenty i procedury w zakresie zamówień klasycznych:
  • umowa ramowa
  • zamówienia na usługi społeczne
  • Pozasądowe rozwiązywanie problemów
  • Kontrola
  • Umowa w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonanie:
  • treść postanowień umowy
  • zabezpieczenie
  • zmiana umowy
  • odstąpienie
  • podwykonawstwo
  • Środki ochrony prawnej
  • Przepisy intertemporalne (ustawa Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych)

Po ukończeniu szkolenia otrzymasz imienny certyfikat uczestnictwa.

Czas trwania: 300 minut

Forma: e-learning

Czas dostępu: 30 dni

Zamówienie

312.00

PLN

Zamów